CO₂ Reductie certificaat

saver
bergen
dommel

We stimuleren het bedrijfsleven en overheden om duurzaam en verantwoord om te gaan met de verwerking van groene houtachtige reststromen. Door het uitreiken van CO₂- Reductiecertificaten geven we onze klanten inzicht in de hoeveelheid gereduceerde CO₂-emissie.

Op het certificaat staat het tonnage aan CO₂-reductie vermeld, wat is behaald over de gehele keten t.o.v. een fossiele Europese referentie. De partijen kunnen claimen dat ze een bijdrage hebben geleverd aan de CO₂-reductie.

Duurzaam denken is één stap, maar ook echt duurzaam handelen is een tweede stap. Dit certificaat onderstreept dit.
Dit alles gebeurt op basis van een onafhankelijke inhoudelijke toetsing in samenwerking met Quality Services Certification BV, die ook verantwoordelijk is voor onder andere de uitgifte van het NTA 8080-certificaat.

NTA 8080 

We zijn klaar voor de toekomst met het NTA 8080 certificaat in ons bezit. NTA 8080 is een Europees erkende norm met een groot draagvlak. Hiermee tonen we aan dat we op een duurzame manier biomassa produceren, verwerken, verhandelen en inzetten voor energieopwekking. Biomassa als alternatief voor fossiele brandstoffen is ontzettend belangrijk. 50 tot 70 procent van de ingenomen groene reststromen wordt verwerkt tot kwalitatief hoogwaardige bodemverbeteraars. Het restant wordt gebruikt voor biomassa. We zetten dus bijna 100% van het groenafval op een natuurlijke manier om in producten.