Compost voor een vitale bodem!

Compost voor een vitale bodem
Verkleiner compost vlagheide

Compost voor een vitale bodem!

Agrarische bodems zijn belangrijk voor verschillende functies. Naast landbouw, bosbouw of natuur zorgen ze ook voor de kwaliteit en opslag van water en koolstof.

In Nederland heeft de bodem op dit moment last van verzuring, vermesting, verdroging, verdichting en een verhoogde kwetsbaarheid.

De internationaal afgesproken doelen voor onder andere bodem, natuur, water en klimaat worden daardoor niet gehaald. Intensief gebruik en gevaarlijke stoffen zetten de vitaliteit onder druk. Met als gevolg lagere opbrengsten en een matig tot slechte kwaliteit van de beschermde natuur. Ook de waterkwaliteit voldoet niet aan de normen en bodems houden te weinig water vast en stoten te veel broeikasgassen uit.

Dit wordt verergerd door de klimaatverandering: organische stof breekt hierdoor sneller af. Dit heeft gevolgen voor het waterbufferend vermogen, de bodemvruchtbaarheid en de opslag van koolstof uit broeikasgassen. En dat terwijl de extremere weersomstandigheden door de klimaatverandering juist vragen om een bodem die meer water en koolstof opslaat. Den Ouden Groep Groenrecycling beschikt over een breed assortiment compost. Compost vindt u op onze website bij bodemverbeteraars. Compost heeft een hoog waterbufferend vermogen, verhoogt de bodemvruchtbaarheid en zorgt voor een langdurige koolstofvastlegging in de bodem.

Omdat wij dit product in ons assortiment hebben kunnen we bijdrage aan het oplossen van de problemen in onze bodem. De raad voor de leefomgeving en infrstructuur dient vandaag (29-06-2020) een verzoek in bij de tweede kamer om extra subsidie voor grondeigenaren vrij te maken. Dit geld kunnen zij gebruiken om bijvoorbeeld hun grond om te ploegen en te vermengen met compost. Hierdoor wordt er bijgedragen aan de verbetering van onze bodem.